Zatřídění hornin

Při inženýrskogeologickém průzkumu se popisované horniny nejčastěji zatřiďují podle dvou norem - ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy a ČSN 73 3050 Zemní práce.


ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

Tato norma se podrobně probírá v předmětech Mechanika zemin a Zakládání staveb.


ČSN 73 3050 Zemní práce

Podle této normy se horniny zatřiďují podle charakteristických vlastností a podle obtížnosti rozpojování do 7 tříd těžitelnosti. Norma uvádí příklady hornin, které patří do jednotlivých tříd. Nelze však sestavit všeobecně platnou tabulku hornin podle litologie, protože tatáž hornina může často patřit do různých tříd.

Rozpojitelnost hornin je ovlivněna celou řadou faktorů - litologií (tj. minerálním složením, texturou a strukturou), úložnými poměry, průběhem, hustotou a povahou ploch nespojitostí, tektonickým porušením, stupněm zvětrání, klimatickými poměry, mírou zvodnění ap.).


Třída
Horniny
Nakypření přechodné, trvalé (%)
1
jemnozrnné zeminy měkké konzistence Ic = 0,05 - 0,75 , Ip < 17, např. ornice, hlína, písčitá hlína;
písčité a štěrkovité zeminy: kypré, Id < 0,33 se zrny do 20 mm, se zrny nad 20 mm v objemu do 10 %, např. písek, písek se štěrkem, drobno- a střednozrnný štěrk;
stavební odpad a navážka podobného charakteru
10-15, 1-2
sypké zeminy,
lze je nabírat lopatou, nakladačem
2
jemnozrnné zeminy tuhé konzistence, Ic = 0,75 - 1,00 , Ip > 17, např. ornice, hlína, prachovitá hlína (spraš), písčitá hlína, rašelina;
písčité a štěrkovité zeminy: středně ulehlé Id = 0,33 - 0,67 se zrny do 20 mm, se zrny 20-50 mm nad 10 % objemu a se zrny nad 50 mm do 10 % objemu, např. písčitý štěrk, středno- a hrubozrnný štěrk, popř. s kameny;
stavební odpad a navážka podobného charakteru
10-15, 2-4
rypné zeminy
rozpojitelné rýčem, nakladačem
3
jemnozrnné zeminy pevné a tvrdé konzistence, Ic > 1,00 , Ip < 17 a měkké a tuhé, Ic = 0,00 - 1,00 , Ip ? 17, např. hlína, spraš, jílovitá hlína, písčitý jíl, jíl;
písčité a štěrkovité zeminy: ulehlé, Id > 0,67 nebo se zrny 50 - 100 mm nad 10 % objemu, se zrny nad 100 mm do 10 % objemu, např. hrubý písčitá štěrk, hrubý štěrk s kameny;
skalní horniny intenzivně alterované nebo rozrušené, zvětraliny, eluvia;
stavební odpad a navážka podobného charakteru
15-20, 4-6
kopné horniny
rozpojitelné krumpáčem, rypadlem
4
jemnozrnné zeminy pevné a tvrdé konzistence Ic > 1,00 , Ip ? 17, např. jíl, písčitý jíl, jílovitá zemina, písčitá hlína;
písčité a štěrkovité zeminy se zrny 100 - 250 mm do 50 %, se zrny nad 250 mm do 10 % objemu, např. kameny, štěrk s balvany, hrubý štěrk, drobný a střednozrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem;
horniny navětralé až zvětralé, jako navětralé jílovce, prachovce, tufy, tufity, zvětralé pískovce a břidlice, zvětralé vápence a opuky;
skalní rozrušené, zvětralé, rozpukané;
zeminy kašovité a tekuté konzistence, Ic < 0,05 , jako bahnitý náplav, tekutý písek;
stavební odpad a navážka podobného charakteru
15-20, 4-6
drobivé pevné horniny
rozpojitelné klínem, rypadlem
5
zeminy písčité a štěrkovité se zrny 100 - 250 mm nad 50 %, se zrny nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10 - 50 %, popř. spojené jemnozrnným tmelem
hrubý štěrk s kameny a balvany, středno- a hrubozrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem
horniny pevné, zdravé, ve vrstvách do 15 cm, např. slepenec s jílovitým tmelem, jílovec, jílovité břidlice, písčité břidlice, travertin, pískovec s jílovitým tmelem, fylity, chloritové břidlice, opuka
skalní porušené, navětralé, rozpukané s diskontinuitami vzdálenými od sebe do 15 cm
navážka podobného charakteru
zmrzlé zeminy
20-30, 6-10
lehce trhatelné
rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem, trhavinami
6
zeminy písčité a štěrkovité s balvany do 0,1 m3 nad 50 % objemu, s balvany nad 0,1 m3 do 50 %
skalní zdravé, s hustotou diskontinuit do 1 m, jako: granitoidy, diority, pórovité bazaltoidy, fylitické břidlice, hrubé slepence, aglomeráty, vápence, droby, pískovce
30-40, 20-30
těžko trhatelné
rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami
7
zeminy písčité a štěrkovité s balvany nad 0,1 m3 nad 50 % objemu
skalní zdravé, masívní, s hustotou diskontinuit větší než 25 cm, např. křemence, slepence s křemitým tmelem, rohovcové vápence, křemenné diority, andezity, fonolity, hrubě sloupcovité bazaltoidy, diabasy, granulity, amfibolity
40-90, 20-30
velmi těžko trhatelné
rozpojitelné trhavinami

Pozn.: Hodnoty nakypření orientačně podle Q. Záruby - V. Mencla.