logo

Zaměření katedry

Zaměření katedry fyziky


Katedra fyziky zajišťuje výuku fyzikálních kurzů na všech studijních oborech Fakulty stavební ČVUT. Kromě základních kurzů technické fyziky(mechanika hmotných bodů, mechanika kontinua, termodynamika vratných a nevratných procesů, elektrodynamika) nabízí katedra také volitelné předměty, profilující stavebního inženýra v určité specializaci (fyzika porézních materiálů, fyzikální diagnostika, přenosové jevy ve stavebních konstrukcích, aplikovaná optika, fyzikální seminář). Součástí povinných i volitelných předmětů, zajišťovaných katedrou fyziky, jsou též experimentální cvičení, prohlubující praktické znalosti studentů při měření základních fyzikálních veličin. Vědeckovýzkumná činnost katedry se rozvíjí především v následujících oblastech:

  1. Přenosové jevy ve stavebních materiálech porézního typu
  2. Zkoumání procesu degradace betonových konstrukcí
  3. Studium fázových změn
  4. Optické měřící metody a difrakční teorie zobrazení

Výzkumné projekty se realizují ve spolupráci s ústavy Akademie věd ČR a několika zahraničními pracovišti, zabývajícími se podobnou problematikou.


Pro studenty magisterského studia je připraven povinně-volitelný předmět Lasery a moderní fyzika, který se snaží přiblížit jak principy fungování laserové techniky a optoelektroniky tak především praktické aplikace ve vědě, průmyslu, stavebnictví a geodézii. Podrobné informace o předmětu můžete najít na následujím odkazu

Dále jsou připraveny následující předměty pro studenty doktorského studia