logo

Zaměření katedry

Zaměření katedry fyziky

 


Katedra fyziky zajišťuje výuku fyzikálních kurzů na všech studijních oborech Fakulty stavební ČVUT. Kromě základních kurzů technické fyziky(mechanika hmotných bodů, mechanika kontinua, termodynamika vratných a nevratných procesů, elektrodynamika) nabízí katedra také volitelné předměty, profilující stavebního inženýra v určité specializaci (fyzika porézních materiálů, fyzikální diagnostika, přenosové jevy ve stavebních konstrukcích, aplikovaná optika, fyzikální seminář). Součástí povinných i volitelných předmětů, zajišťovaných katedrou fyziky, jsou též experimentální cvičení, prohlubující praktické znalosti studentů při měření základních fyzikálních veličin. Vědeckovýzkumná činnost katedry se rozvíjí především v následujících oblastech: 

  1. Přenosové jevy ve stavebních materiálech porézního typu
  2. Zkoumání procesu degradace betonových konstrukcí
  3. Studium fázových změn
  4. Optické měřící metody a difrakční teorie zobrazení

Výzkumné projekty se realizují ve spolupráci s ústavy Akademie věd ČR a několika zahraničními pracovišti, zabývajícími se podobnou problematikou.


 

Pro získání aktuálních informací sledujte pravidelně Váš fakultní e-mail a webovou stránku katedry.

 

Kontakty na vedoucí pracovníky:

 

Prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D., tel 224 357 918 (vedoucí katedry)

Doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D., tel. 224 357 921 (zástupce vedoucího katedry)