logo

Věda a výzkum

Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze je úspěšným řešitelem mnoha výzkumných projektů. Vědeckovýzkumná práce katedry se soustřeďuje na několik oblastí výzkumu,které se zabývají řešením problémů materiálového inženýrství a měřících metod ve stavebnictví a průmyslu.

Při svém výzkumu naše katedra úzce spolupracuje s několika ústavy Akademie věd ČR a také s mnoha zahraničními výzkumnými institucemi, které se zabývají podobnou tématikou ve světě. Katedra fyziky je v současné době řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědecko-výzkumných projektů podpořených granty Grantové agentury ČR a mezinárodními institucemi.

Nedílnou součástí vědecké práce členů katedry je jejich publikační činnost, kdy výsledky své práce publikují v časopisech a sbornících z konferencí, a to jak českých tak i zahraničních. Své výzkumy provádí katedra fyziky v laboratořích katedry, v laboratořích jiných kateder Fakulty stavební ČVUT, případně v laboratořích externích institucí (AV ČR,...).