Certifikace ČJ

For English scroll down.

 

Katedra jazyků Fakulty stavební ČVUT v Praze nabízí možnost vykonat certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Zkouška je určena cizincům (kromě občanů Slovenské republiky) – uchazečům o studium na ČVUT v Praze nebo na jiné vysoké škole v ČR.

PRŮBĚH ZKOUŠKY:

Zkouška se skládá z písemné (90 minut) a ústní části (30 minut).

Během písemné části zkoušený prokazuje porozumění textu při čtení, poslechu a také užití psaného jazyka. Obsahem ústní části je rozbor a reprodukce textu a konverzace se zkoušejícím.

HODNOCENÍ ZKOUŠKY:

Uspěl(a)/neuspěl(a). Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout nejméně 70% jak v písemné, tak ústní části zkoušky.

Ústní část zkoušky lze za poplatek (500,- Kč) opakovat, opravný termín je možno absolvovat s odstupem minimálně jednoho měsíce od posledního neúspěšného pokusu. Podmínka 1 měsíce se týká i možnosti absolvování nové zkoušky za plný poplatek.
Výsledky budou oznámeny do 2 pracovních dnů, úspěšným uchazečům bude certifikát zaslán do 5 pracovních dnů.

TERMÍNY ZKOUŠEK PRO ROK 2024:

 vždy v 9:00 hod.: 25. 4.; 20. 5.; 27. 5.; 11. 6.; 25. 6.; 3. 9.; a také 4. 9. v 10:30

MÍSTO KONÁNÍ:

Katedra jazyků Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, místnost B-262b, 2. patro.
Kandidáti se dostaví půl hodiny před zkouškou.

POPLATEK:

2.500 Kč, musí být zaplacen (proti příjmovému dokladu) v hotovosti na místě 20 minut před zahájením zkoušky.

PŘIHLÁŠKY:

Prostřednictvím elektronické pošty na adrese certifikaceCJ@fsv.cvut.cz vždy nejpozději 2 dny před zvoleným termínem. V mailu uveďte jméno a termín, o který máte zájem.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Kestřánková, M., Hlínová, K., Pečený, P., Štěpánková, D.: Čeština pro cizince B2, Edika,

S SEBOU:

Platný průkaz totožnosti (nejlépe cestovní pas).

2 500,- Kč

KONTAKTY:

telefon: 22435 4399, 22435 4398

mail: certifikaceCJ@fsv.cvut.cz

 

________________________________________________________________________________

 

Certified examination in Czech language for study at university

The Department of Languages of the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague offers the option of taking a certified examination in Czech for foreigners at B2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL). The examination is offered to foreigners (except for citizens of the Slovak Republic) – applicants for study at CTU in Prague or other universities in the Czech Republic.

EXAMINATION PROCEDURE:

The examination consists of a written (90 minutes) and oral part (30 minutes).

During the written part, the candidate proves text comprehension in reading, listening, and also the use of written language. The oral part includes the analysis and reproduction of a text and conversation with the examiner.

 

EXAMINATION ASSESSMENT:

Passed/failed. The „pass“ grade requires scoring at least 70% both in the written and oral part.

The oral part of the examination may be retaken with a fee (500 CZK), the retake may take place after a minimum time lag of one month from the last unsuccessful attempt. The 1 month condition also applies to the possibility of taking a new examination with a full fee.

A statement of the results will be announced within two workdays and successful candidates will receive their certificate within 5 workdays.

 

DATES OF EXAMINATIONS FOR THE YEAR 2024:

  1. 4. (9:00am)   20. 5. (9:00am)   27. 5. (9:00am)   11. 6. (9:00am)   25. 6. (9:00am)   3. 9. (9:00am)   9. 9.(9:00am)

 

PLACE OF EXAMINATIONS:

Department of Languages, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, Praha 6, Room B-262b, 2nd floor – candidates are to be present 30 minutes before the beginning of the examination.

 

FEE:

2 500 CZK must be paid in cash at the place of the examination 20 minutes before its start.

 

APPLICATIONS:

Via the email to the address certifikaceCJ@fsv.cvut.cz always no later than 2 days before the selected date.

 

RECOMMENDED LITERATURE:

Kestřánková, M., Hlínová, K., Pečený, P., Štěpánková, D.: Čeština pro cizince B2, Edika, 2013

 

BRING TO THE EXAMINATION:

A valid identification document (passport if possible) that must be submitted prior to the examination.

2500 CZK

 

CONTACTS:

(+420)2 2435 4399, (+420)2 2435 4398

certifikaceCJ@fsv.cvut.cz

 

PhDr.Svatava Boboková Bartíková
Head of Department of Languages FCE CTU