logo

Podmínky účasti na výuce

Podmínky vedoucího katedry pro účast studentů na cvičeních na K102:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu), mají studenti v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K102 povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

 

Podmínky získání zápočtu:

Pro získání zápočtu je nutné dále splnit specifické podmínky zápočtu stanovené v jednotlivých předmětech (viz. stránky jednotlivých předmětů a informace podané cvičícím na začátku semestru). Například v případě laboratorních cvičení je třeba absolvovat všechna předepsaná laboratoratorní měření a odevzdat včas správně vypracované protokoly o provedených měřeních. V případě absence studenta je tedy třeba, aby si student vynechané laboratorní měření nahradil v nejbližším možném termínu.

 

Aktuální informace pro distanční výuku (související s omezením šíření COVID 19)

V případě probíhající distanční výuky se požadavky účasti a výuce nijak výrazně nemění. Přednášky i cvičení zpravidla probíhají distanční formou s využitím MS Teams v rámci časového rozvrhu platného pro daný semestr.  Student se účastní výuky formou připojení k on-line video schůzce. Účast na přednáškách není povinná pro účast na cvičeních platí stejné podmínky jako v přípdě klasické kontaktní výuky (viz. výše).