logo

Témata závěrečných prací

Témata bakalářských a diplomových prací

Na této stránce se nachází seznam vybraných navržených témat bakalářských popř. diplomových prací, které mohou studenti vypracovat na katedře fyziky.  Mimo uvedená témata je možno zpracovávat i jiné téma z oblasti teorie a aplikací různých měřicích metod a přístrojů ve vědě, průmyslu, stavebnictví a geodézii, počítačového modelování fyzikálně-inženýrských problémů, apod. Další podrobnější informace o uvedených tématech a případných dalších možnostech jiných zajímavých témat prací i z jiné oblasti poskytne doc.J.Novák (novakji@fsv.cvut.cz) resp. prof.A.Mikš (miks@fsv.cvut.cz) z katedry fyziky FSv ČVUT.

 

Studijní program Geodézie a kartografie, Geoinformatika

 

 1. Fyzikální základy geodetických přístrojů
 2. Optické soustavy geodetických přístrojů
 3. Měření parametrů optických soustav geodetických přístrojů
 4. Optické hranoly v geodézii
 5. Optické vlastnosti koutových hranolů používaných v geodézii 
 6. Optické vlastnosti pentagonálních hranolů používaných v geodézii
 7. Polarizační vlastnosti optických hranolů používaných v geodézii
 8. Měření vzdálenosti v geodézii
 9. Metody měření úhlů v geodézii a průmyslu
 10. Metody nivelace v geodézii a stavebnictví
 11. Vliv parametrů prostředí na přesnost měření v geodézii a průmyslu
 12. Bezkontaktní metody měření stavebních konstrukcí a prvků
 13. Fyzikální základy GPS
 14. Elektromagnetické vlny a jejich aplikace  geodézii
 15. Teorie relativity a astrofyzika
 16. Lasery a jejich aplikace v geodézii
 17. Metody měření topografie ploch
 18. Metrologie rovinných, sférických a válcových ploch
 19. Experimentální ověření vlivu změny polohy analaktického bodu na přesnost určení délek (Vrňáková)
 20. Aproximace funkcí
 21. Statistická analýza experimentálních dat
 22. Aplikace moderních optických systémů v geodézii
 23. Elektronické a interferometrické metody měření délek v geodézii a průmyslu
 24. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická a astronomická měření
 25. Elektronické a interferometrické metody měření úhlů v geodézii a průmyslu
 26. Optická laserová lokace a skenovací laserové metody v geodézii a průmyslu
 27. Bezkontaktní metody měření vibrací konstrukcí
 28. Moderní měřicí senzory fyzikálních a geometrických veličin
 29. Adaptivní optické systémy ve vědě a technice

 

Témata disertačních prací

Modelování tenkých filmů z materiálů s tvarovou pamětí


Materiály s tvarovou pamětí (kupř. NiTi, CuAlNi, NiMnGa) mají bohaté aplikace v medicíně i v technice kardiovaskularní stenty, ortodontická rovnátka...) Vyskytují se buď ve vysokoteplotní fázi, většinou kubické, zvané austenit, nebo v nízkoteplotní fázi, martensitu, který se ovšem vyskytuje ve více variantách (12 variant pro monoklinickou strukturu NiTi, 3 varianty pro tetragonální NiMnGa). To umožňuje vznik tvarové paměti: po deformaci za nízké teploty se těleso po zahřátí vrací samovolně do svého původního tvaru. Díky širokým aplikacím se také bouřlivě rozvíjejí fyzikální a matematické modely těchto latek.

Cílem práce, která může být podle zájmu diplomová i disertační je matematický model tenkého filmu vyrobeného z materiálu s tvarovou pamětí. Především se jedná o vyvinutí konečněprvkové aproximace modelu a jeho srovnání s dostupnými experimenty. V případě zájmu se můžeme zabývat také teoretickými aspekty modelu, jako je např. existence vhodně definovaného řešení a vlastnosti přibližného řešení.

 

Kontakt:

 

RNDr. Dr. habil. Martin Kružík, Ph.D.

ÚTIA AV ČR, katedra fyziky FSv ČVUT

Email: kruzik@utia.cas.cz

Web: http://staff.utia.cas.cz/kruzik

Tel.: 266 052 395