logo

Návody pro laboratorní cvičení

Na této stránce jsou uvedeny stručné návody a postupy měření pro jednotlivé laboratorní úlohy, se kterými se mohou studenti setkat při výuce předmětů Fyzika 1, Fyzika 2, Fyzika 3, Měření ve stavebnictví a Aplikovaná fyzika Všechny návody jsou uloženy ve formátu Adobe Acrobat PDF.

Čísla úloh předmětů Fyzika 1 a Fyzika 2 odpovídají skriptu

Toman J.,Semerák P.: Fyzika 10. Praktická cvičení.

FYZIKA 1

Číslo
Název
01
Měření hustoty pevných látek
02
Měření hustoty kapalin
03
Měření ploch polárním planimetrem
05
Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
06
Měření momentu setrvačnosti
09
Stanovení modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče
12
Studium harmonického pohybu
15
Měření povrchového napětí kapalin
16
Měření viskozity kapalin

 

FYZIKA 2

Číslo
Název
32
Určení součinitele délkové teplotní roztažnosti
33
Měření měrné tepelné kapacity látek
38
Porovnání účinnosti elektrických vařičů
39
Graduace termočlánku
40
Metody měření elektrického odporu
42
Měření kapacity metodou vybíjecího proudu
44
Kalibrace, vnitřní odpor měřících přístrojů
45
Měření charakteristik nelineárních prvků
46
RLC v obvodu střídavého proudu
49
Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru

 

FYZIKA 3

Označení
Název
A
Difrakce světla na mřížce
B
Měření tvaru ploch
C
Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky
D
Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů
E
Měření optických vlastností materiálů

 

MĚŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Označení
Název
FP 1
Měření elastických vlastností materiálů
FP 2
Měření hluku a vibrací
FP 3
Měření termofyzikálních parametrů stavebních materiálů
FP 4 Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů
FP 5
Měření optických vlastností matriálů

 

APLIKOVANÁ FYZIKA

Číslo
Název
APF 1
Měření hustoty pevných látek (1) 
APF 2
Měření hluku a vibrací (18,19) 
APF 3
Měření účinnosti tepelných spotřebičů (38) 
APF 4
Měření měrné tepelné kapacity a skupenského tepla (33, 35) 
APF 5
Měření teploty různými metodami (39,41)
APF 6
Měření součinitele tepelné vodivosti (36) 
APF 7
Měření modulu pružnosti (9, 10)
APF 8
Měření elektrického odporu (40) 
APF 9
Měření kapacity kondenzátorů (42)

Čísla v závorkách odpovídají číslům úloh ve skriptu: Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009

 

DODATKY

Označení
Název
D1
Tabulky vybraných fyzikálních veličin