logo

Metody pro detekci znečištění

Název:Metody pro detekci znečištění 
Kód předmětu:102YMDZ 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinně volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1+1 
Semestr:Letní  
Obor:Inženýrství životního prostředí 
Zkratka oboru:

Přednášky:

Elektromagnetické záření a jeho základní vlastnosti. Přehled jednotlivých frekvenčních oblastí spektra. Optické a spektroskopické vlastnosti látek.
Základní principy vybraných spektroskopických metod:Atomová a molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti. Molekulová absorpční spektrometrie v infračervené oblasti spektra. Rentgenová spektrometrie. Základy nukleární magnetické rezonance a  hmotnostní spektrometrie.
pH a jeho měření, iontově selektivní elektrody, elektrická vodivost.
Základy separačních metod. Sloupcová a papírová chromatografie. Základy plynové a kapalinové chromatografie.
Analýza půd- odběr vzorku, příprava vzorků půd k analýze, vlastní analýza.
Analýza vod- odběr vzorku a úprava vzorku, základní metody analýzy vod.

 

Laboratorní cvičení:

Základy práce v analytické laboratoři. Laboratorní úlohy:

1.Stanovení míry zatížení půd solemi

2.Rentgenová difrakční analýza popílků z tepelných elektráren.

3.Analýza přírodních a odpadních vod

 

Exkurze:

Exkurze do vybraných  pracovišť AV ČR a vysokých škol v Praze

 

Literatura:

Zýka J.a kol: Analytická příručka I,II, SNTL, Praha 1979.

Koryta J., Štulík K.: Iontově selektivní elektrody. Academia. Praha 1974.

Kol.:Chemické rozbory v zemědělských laboratořích. Ministerstvo zemědělství a výživy,1989

Němcová I., Čermáková L. Rychlovský P.: Spektroskopické analytické metody I, Karolinum, Praha 1997.