logo

Fyzika tekutin

Název:Fyzika tekutin 
Kód předmětu:102XFT 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1 + 1 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:Vodní hospodářství a vodní stavby 
Zkratka oboru:

I. Teoretická část


Základní termodynamické pojmy (systém, termodynamické postuláty, rovnováha, práce, energie). Základy termodynamiky tekutin, modely plynné a kapalné fáze (ideální plyn, van der Waalsův plyn, stavové rovnice kapalin). Disperzní soustavy. Rozdělení dispersních soustav podle fází (emulze, koloidní roztoky, suspenze) podle velikosti částic (analytické disperze, koloidní disperze, hrubé disperze) podle dispergovaného podílu (soly, gely) Newtonské a nenewtonské tekutiny (relace napětí-deformace, látky pseudoplastické, dilatantní, binghamské, viskoelastické, thixotropie, reopexie, tok, mez tečení, relaxace napětí, toková křivka, relaxační rovnice toku). Reologické modely: Binghamův, Herchel-Bulkleyův, Ostwald-de Waelův, Cassonův, Eyring-Powellova rovnice, Elvisův, Reinerův, Kelvinův, Volterrův a Maxwellův. Viskozita, viskozimetry, reometry. Povrchové napětí a povrchová energie. Měření povrchového napětí. Osmóza. Reologie biologických kapalin a elementů.

 

II. Metrologie


Úvod do laboratorních cvičení. Metody měření a zpracování výsledků. Teorie chyb. Práce v laboratoři, bezpečnostní předpisy. Měření povrchového napětí kapalin. Du Noűyho metoda odtrhávání prstence, stalagmometrická metoda měření objemu kapky. Měření viskozity. Kapilární metody. Ubbelohdeův a Ostwaldův viskozimetr. Stokesova metoda. Moderní reologické metody. Měření reologických suspenzí v trubním viskozimetru. Přehled měření reologických vlastností nenewtonských látek. Experimentální trasy. (Část uvedených metrologických úloh bude realizovaná v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.).

 

[1] Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1981
[2] Brdička R., Dvořák J.: Základy fyzikální chemie, ACADEMIA, Praha 1977
[3] Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983