logo

Disperzní soustavy

Název:Disperzní soustavy 
Kód předmětu:102XDS 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1+1 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:všechny obory  
Zkratka oboru:všechny obory  

Přednášky:

Rozdělení disperzních soustav (suspenze, emulze, pěny, analytické, koloidní a hrubé disperze)
Koloidní disperze a jejich vlastnosti. Kinetické vlastnosti (Brownův pohyb, difúze, sedimentace), elektrokinetické jevy (elektroforéza, elektroosmóza).Optické vlastnosti. Lyosoly (fázové, makromolekulární a asociativní koloidy).
Povrchově aktivní látky (anorganické, organické, organosilikátové, ionické, neionické), micely, kritická micelární koncentrace).
Gely a jejich klasifikace (reversibilní, ireversibilní, anorganické, organické, hydrogely, organogely).Vlastnosti gelů (mechanické vlastnosti, stárnutí gelů). Stabilita koloidních částic. Emulse a jejich klasifikace (zředěné, koncentrované a vysoce koncentrované, přímé, obrácené). Vlastnosti, stabilita a struktura (koagulace, koalescence, sedimentace).
Pěny a jejich klasifikace (zředěné disperze plynu v kapalině, vlhké a suché pěny, stabilita pěn, příprava pěn, odpěňování).
Reologické vlastnosti disperzních soustav.Einsteinova rovnice pro zředěné disperzní systémy. Vliv koncentrace, tvaru částic a jejich vzájemného působení  na viskozitu. Reologie koncentrovaných disperzních systémů (časově závislé a nezávislé nenewtonské kapaliny, viskoelastické kapaliny, thixotropie, reopexie). Měření viskozity, viskozimetry, reometry.          

Početní cvičení, laboratorní úlohy, exkurze:

Solvatace disperzních částic. Einsteinova rovnice. Měření viskozity různých tekutin v laboratoři pomocí Höpplerova viskozimetru, Ubbelohdeova kapilárního viskozimetru, rotačního viskozimetru.  
Exkurze do Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.


Literatura:

Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1981
Brdička R., Dvořák J.: Základy fyzikální chemie, ACADEMIA, Praha 1977
Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983
Bártovská L., Šišková M.:  Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, skripta VŠCHT, Praha 2005