logo

Metody pro detekci znečištění II

Název:Metody pro detekci znečištění II 
Kód předmětu:102XMDZ 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1+1 
Semestr:Letní  
Obor:všechny obory 
Zkratka oboru:všechny obory 

Přednášky:


Vlastnosti elektromagnetického záření. Rozdělení spektroskopických metod. Základní prvky spektroskopických přístrojů.
Atomová absorpční a fluorescenční spektrometrie-princip metod. Experimentální uspořádání (zdroje primárního záření, absorpční prostředí, disperzní systém, detekce záření). Analytické aplikace.
Molekulová absorpční spektrometrie v IČ oblasti záření-teoretické základy (základní vztahy, vibrační a rotační stavy molekul). Experimentální uspořádání (přístroje disperzní a přístroje s Fourierovou transformací). Analytická aplikace.
Ramanova spektrometrie – principy metody (neelastický rozptyl záření, Ramanova spektra). Experimentální uspořádání (disperzní měření, FT-Raman spektrometry).Analytické aplikace.  
Hmotnostní spektroskopie – princip metody. Experimentální uspořádání (iontové zdroje, analyzátory, detektory). Analytická aplikace.
Metody založené na interakci záření a hmoty bez výměny energie (refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie). Analytické aplikace. 
Základy elektrochemických metod. Elektrody I a II druhu. Membránové elektrody. Metody založené na měření napětí–měření (skleněná elektroda, kalibrace pH metrů). Konduktometrie. Použití elektrochemických metod. 
Základy chromatografických metod. Chromatogram (mrtvý čas, retenční čas, plocha, výška, šířka píku, retenční poměr, účinnost kolony, rozlišení). Plynová a kapalinová chromatografie (kolony, mobilní fáze, stacionární fáze,detektory). Použití chromatografických metod.

Exkurze:


Exkurze do vybraných  pracovišť AV ČR a vysokých škol v Praze

Literatura:


Zýka J.a kol: Analytická příručka I,II, SNTL, Praha 1979.
Němcová I., Čermáková L. Rychlovský P.: Spektroskopické analytické metody I, Karolinum, Praha 1997.