logo

Lasery a moderní fyzika

Teoretické poznatky získané na přednáškách jsou v rámci cvičení doplněny praktickými  ukázkami a aplikacemi  různých probíraných jevů (difrakce, interference, polarizace). Cvičení je realizováno formou laboratorních úloh. Soubor laboratorních úloh obsahuje šest samostatných úloh. Studenti si tak mohou sami vyzkoušet a otestovat vybrané vlastnosti světla, probírané fyzikální jevy a měřicí metody, což jim umožní lepší porozumění přednášené problematice. Praktická měření jsou doplněna i simulačním software, který umožnuje provádět počítačové modelování vybraných fyzikálních jevů (difrakce, interference) a umožňuje tak studentům porovnat reálný naměřený výsledek s počítačovou simulací daného problému.

 

Laboratorní cvičení probíhají jednou za čtrnáct dní v rozsahu 2 vyučovacích hodin.  Pro každou úlohu studenti zpracovávají pomocí počítače protokol o měření. Podrobné návody a počítačové programy pro úspěšné zpracování měření jsou k dispozici ve výukových laboratořích katedry fyziky (A633) a můžete je nalézt též na těchto webových stránkách.

V roce 2010 byl vytvořen nový soubor laboratorních úloh k předmětu Lasery a moderní fyzika za podpory projektu FRVŠ 1946/2010/F1/a (Vytvoření nových laboratorních úloh z laserové techniky a optiky). V rámci tohoto projektu došlo k modernizaci přístrojového vybavení výukových laboratoří katedry, k zavedení nových laboratorních úloh a k vytvoření počítačové podpory předmětu (návody k laboratorním úlohám, software pro zpracování měření, webové stránky předmětu).

 

 

 

V případě dostatečného zájmu je možno též absolvovat exkurze na vybraných pracovištích ČVUT, AV ČR a seznámit se s moderními špičkovými přístroji a metodami napr. mikroskopie atomárních sil AFM, skenovací tunelovací mikroskopie STM, elektronová mikroskopie, holografie, aberometrie lidského oka atd.

 

Harmonogram laboratorních cvičení předmětu LASERY A MODERNÍ FYZIKA


zimní semestr  (místnost A633)

V následující tabulce můžete nalézt harmonogram a podrobné návody pro provádění jednotlivých laboratorních úloh. Návody jsou ve formátu Adobe PDF.

 

Datum

Označení

Název úlohy (návod)

1.-2. týden

LMF 1

 Polarizace světla
3.-4. týden LMF 2
 Optická aktivita látek

5.-6. týden

LMF 3
 Základy difrakce světla

7.-8. týden

LMF 4

 Základy interference světla

9.-10. týden

LMF 5

 Interferometrie a její aplikace

11.-12. týden

LMF 6

 Základy Fourierovské optiky

13.-14. týden

Zápočet

 

 

 

Softwarová podpora laboratorních cvičení předmětu LASERY A MODERNÍ FYZIKA 


 

V následující tabulce je soubor softwaru, vytvořeného pro snadnější zpracování laboratorních měření, se kterými se mohou studenti setkat při výuce předmětu Lasery a moderní fyzika v laboratořích katedry fyziky. Programy jsou vytvořeny v systému MATLAB. Software je přeložen do spustitelné EXE verze a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. příslušnou knihovnu Matlab Component Runtime Library. Systém Matlab je dostupný pro studenty i zaměstnance v rámci multilicence ČVUT na adrese https://download.cvut.cz/

 

    Interference

Software pro počítačovou simulaci různých interferenčních jevů ve fyzice.

    Interferometrie

Software pro počítačovou simulaci a analýzu interferenčních polí v metodě klasické a střihové dvousvazkové interferometrie.
Software pro počítačovou simulaci difrakčních jevů (Fraunhoferova difrakce).
    FresnelovaDifrakce
Software pro počítačovou simulaci difrakčních jevů (Fresnelova difrakce).
    Tenke vrstvy Software pro analýzu a zpracování laboratorních měření tlušťky tenkých transparentních vrstev s pomocí spektrálních měření.
    Spektrofotometr Software pro analýzu a zpracování dat ze spektrofotometru.

 

Návody k optickým kitům LEOK 3 a LEOI 22 


 

V následující tabulce jsou odkazy na PDF verze manualu k optickemu kitu LEOK 3 a LEOI 22 . Jsou zde uvedeny jak anglické originálni návody tak překlady vytvořené studenty bakalářského studia.

 

  Originál manuálu k optickému kitu LEOK 3

  Překlad vybraných úloh z kitu LEOK 3 
  Originál manuálu k interferometru LEOI 22

 Překlad manuálu k  interferometru LEOI 22

 

Obecná podpora pro práci v laboratořích K102 a zpracování měření


 

V následující nabídce je studentům poskytnuta většina potřebných informací pro úspěšnou práci v laboratořích katedry fyziky a pro úspěšné zpracování experimentálních měření.

 

  Laboratorní řád
  Základy teorie chyb a zpracování měření
  Hlavička laboratorních cvičení
  Požadavky na vypracování laboratorních cvičení

 

Odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení je nezbytnou podmínkou získání zápočtu. Veškeré potřebné informace pro správné zpracování laboratorních úloh a přípravu na měření najdete na této stránce pod jednotlivými označenými body (zejména viz. požadavky na zpracování laboratorních cvičení).

Podmínky pro udělení zápočtu


  •  úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh, včetně odevzdání protokolů.