logo

Fyzika pevných látek ve stavebnictví

Seznam laboratorních úloh


  1. Exkurze ve Fyzikálním ústavu: Návštěva špičkového pracoviště v oboru fyziky pevných látek. Ukázka nejnovějších přístrojů v oborech, které navazují na odpřednesenou látku
  2. Měření charakteristik solárních článků: Proměření proudových, napěťových a výkonových charakteristik solárních článků v závislosti na intenzitě a typu osvětlení.
  3. Studium vlhkostních procesů v kapilárně porézních látkách: Určení křivek navlhání a následný výpočet součinitele vlhkostní vodivosti Matanovou metodou. Rozložení vlhkosti ve vzorku bude určováno nedestruktivně kapacitní metodou
  4. Měření termických parametrů materiálů a jejich v závislosti na vlhkosti: Určení součinitele tepelné a teplotní vodivosti, měrné tepelné kapacity suchých a vlhkých materiálů.