logo

Fyzika pevných látek ve stavebnictví

Obsah přednášek:


Definice pevných látek, krystalová struktura, Bravaisovy mřížky, typy vazeb (kovalentní,iontová, kovová, van der Waalsova, vodíková), metody určování struktury, elektronové mikroskopy (TEM – transmisní elektronový mikroskop, SEM – řádkovací elektronový mikroskop), neoptické mikroskopy (STM – řádkovací tunelový mikroskop, AFM – mikroskop atomárních sil), difrakce (rentgenova záření, elektronů, neutronů), difrakční metody, polovodiče (vlastní, příměsové), p-n přechod, dioda jako usměrňovač, LED dioda, fotovoltaický jev, solární články, přenosové jevy, Fourierův a Fickův zákon, diferenciální rovnice vedení tepla a vlhkosti.

 

Doporučená literatura:


Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985

Dekker A.J.: Fyzika pevných látek, Academia, Praha, 1966

Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Přenosové jevy, Academia, Praha, 1968