Prof. Jiří Novák

Dr. Jiří Novák

 • profesor v oboru Aplikovaná fyzika
 • Tel: +420 224357918
 • Fax: +420 33333226
 • E-mail: novakji@fsv.cvut.cz

Jiří Novák je profesorem aplikované fyziky. Je stálým členem Skupiny aplikované optiky na katedře fyziky fakulty stavební ČVUT v Praze a též předsedou pedagogické rady oboru Optika a optometrie na ČVUT.

Prof. Novák je autorem nebo spoluautorem vice než 150 článků v odborných časopisech a sbornících z konferencí (vice než 50 článků v impaktovaných mezinárodních časopisech). Je též autorem nebo spoluautorem čtyř skript z aplikované fyziky a počítačového modelování a několika patentů a užitných vzorů.  Prof. Novák je členem Optical Society of America, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) a European Optical Society (EOS). V současné době je profesorem v oboru aplikované fyziky na Českém vysokém učení v Praze. Přednáší fyziku, optiku a přístrojovou techniku v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na dvou fakultách ČVUT. Byl oceněn Hlávkovou cenou v roce 2001, Cenou rektora ČVUT za prestižní vědecké publikace v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 (společně s prof.Mikšem) a během posledních deseti let spolupracoval na více než 10 vědeckovýzkumných projektech (GAČR, MŠMT, MPO). V posledních letech se vědecky zaměřuje zejména na problematiku optické metrologie, zejména na metody vyhodnocování fáze (interferometrie, detekce tvaru vlnoplochy v optice), teoretickou analýzu optických soustav a adaptivní a aktivní optiku. Byl členem vědeckých výborů čtyř mezinárodních konferencí (SPIE, OSA) a organizátorem vice než 8 konferencí a odborných seminářů.

Vědeckovýzkumné zájmy

 • vyhodnocování faze v optické interferometrii
 • detekce tvaru vlnoplochy
 • fázová rekonstrukce v optice
 • optometrie
 • fyziologická optika
 • teorie aberací
 • adaptivní optika
 • analýza a syntéza optických soustav
 • teorie optického zobrazení
 • optická metrologie v průmyslu
 • měření topografie ploch
 • optická interferometrie
 • nedestuktivní defektoskopie
 • počítačové modelování v optice

Zaměstnání

Profesor v oboru Aplikovaná fyzika, ČVUT v Praze
09/14 – současnost

Docent v oboru Aplikovaná fyzika, ČVUT v Praze
03/08 – 09/14

odborný asistent v oboru Aplikovaná fyzika, ČVUT v Praze
06/02 – 02/08

Odborný asistent, ČVUT v Praze
09/01 – 05/02

Vzdělání

Ph.D. v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství
České vysoké učení technické v Praze, červen 2002
Školitel: Prof. A. Mikš
Dizertační práce: Metody vyhodnocování interferenčních polí pro měření tvaru a deformací ploch

Komentáře nejsou povoleny.