Obecný jazyk – začátečníci

 

Kurs italštiny určený naprostým začátečníkům. Seznamuje se základy gramatického systému a se slovní zásobou umožňující orientaci a jednoduchou komunikaci v některých běžných každodenních situacích.

Lexikum:

Základní charakteristika osob a činností, turistika, orientace ve městě, rodina a zájmy, nákupy, vaření. Zajímavosti a zkušenosti.

Gramatika:

Členy a jejich užití, časování sloves v přítomném čase, tvorba věty, rozkaz a zákaz, fázová a modální slovesa, zájmena přivlastňovací, zájmena třetího a čtvrtého pádu, číslovky základní a řadové, vyjádření časových údajů, předložky a předložkové vazby.

Kód pro zápis: 104XDI1

Úroveň dle ERR: A1

Literatura:

Materiály dodané vyučující: kombinace výňatků a kapitol z učebnic (Italština pro samouky, Jarmila Janešová, Leda, Praha 1994 a Italština, Alena Bahníková a kol., Leda, Praha 2001) a dalších textů podle aktuální potřeby, adaptovaná četba a poslech.

Vyučující předmětu: PaedDr. Bonaventurová Naděžda