Oznámení o konání zkoušky – English for Civil Engineers and Architects – UNIcert III

 

V souladu se Zkušebním řádem Fakulty stavební ČVUT v Praze pro zkoušku UNIcert III tímto oznamujeme:

 

Termín a místo konání zkoušky:

Písemná část: 14. 9. 2023 v 9:00 hodin

Ústní část:      15. 9. 2023 v 8:30 hodin


Místo: Katedra jazyků Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, místnost B 261


Poplatek: částka 2.500, — Kč bude vybírána proti příjmovému dokladu v hotovosti 20 minut před zahájením zkoušky v místnosti B 262 a.


Přihlášky: prostřednictvím emailu na adresu: sandra.giormani@fsv.cvut.cz do 31. 8. 2023


Průběh zkoušky: zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní


Písemná část: doba trvání 300 minut, 4 části:

  1. část: čtení s porozuměním              (60 bodů/90minut)
  2. část: poslech s porozuměním         (40 bodů/60minut)
  3. část: esej (450 – 500 slov)                (40 bodů/90minut)
  4. část: gramaticko-lexikální test        (60 bodů/60minut)

Pro úspěšné složení písemné části je nutné získat minimálně 120 bodů a zároveň dosáhnout minimálně 60% v jednotlivých částech. Studenti budou o výsledcích písemné zkoušky vyrozuměni emailem dne 14. 9. 2023.


Ústní část: K ústní části postupuje pouze student, který uspěl v části písemné. Na začátku si student vylosuje jedno téma, vycházející z následujících okruhů:

A) Sustainable Architecture and Engineering

1) Architecture and Indoor Environment

2) Renewable Sources of Energy and Alternative Materials   

3) Urban Design

4) Building Services

B) Civil Engineering – Structures and Technology

5) The relationship between architecture and civil engineering

6) Technologies and Innovations

7) Transportation Engineering

8) Hydraulic and Offshore Structures

C) Development of Architecture and Civil Engineering

9) History of Architecture

10) Restoration and Maintenance of Historical Buildings

11) Modern Technologies and Approaches

12) Into the Future

 

Na přípravu má student 30 minut, poté následuje 20minutový rozhovor nad vylosovaným tématem. Součástí zkoušky je také prezentace vycházející z bakalářské, magisterské nebo doktorské práce kandidáta. Po prezentaci následuje krátká 5-10 minutová rozprava. V rámci ústní zkoušky musí uchazeč získat minimálně 28 bodů z maximálního počtu 40 bodů.

Písemnou a ústní část zkoušky hodnotí všichni členové zkušební komise. Zkouška se považuje za úspěšně složenou, pokud závěrečné hodnocení není horší než E, a student zároveň uspěje v jednotlivých dílčích částech.

V Praze dne 18. 5. 2023                                                                                     Mgr. Sandra Giormani