Angličtina jako první cizí jazyk – Angličtina pro stavební obory

Povinná zkouška je jednotná, a to na střední úrovni, zaměřuje se na stavební technickou angličtinu. Absolventi povinného kurzu, jejichž znalosti nedosahují úrovně zkoušky, si mohou nutné znalosti ke zkoušce doplnit v rámci volitelné výuky.

Tyto požadavky jsou založeny na dosažení úrovně znalostí: střední, odborná angličtina

Student prokazuje

 • správně číst s porozuměním nepřipravené texty na obecná témata a nespecializované technické texty, pracovat se získanými informacemi
 • porozumět nespecializovaným technickým nebo naučně populárním projevům, nepřipravené hovorové řeči na obecná témata
 • rozumět obecným tématům, komunikovat o nespecializovaných technických tématech a o vysokoškolském studiu
 • psát o obecných a technických tématech s využitím korespondenčních jazykových struktur, včetně typických prvků technického stylu

Slovní zásoba

 • Obecná – viz učebnice označené intermediate
 • Technická a odborná – vysokoškolská studia, organizace ČVUT, studijní obory Fakulty stavební, slovní zásoba spojená se studijním oborem, ekologie, materiály a jejich vlastnosti, počítače, základní slovní zásoba spojená se stavebním inženýrstvím obecně

Gramatika

 • Systém slovesných časů, trpný rod, počítatelnost, číslovky a základní početní operace, funkce infinitivu, způsobová slovesa, příslovečné a předložkové vazby typické pro technický jazyk, použití gerundia, podmínková souvětí, vztažná souvětí, účelová souvětí, časová souvětí, nepřímá řeč, příčestí

Úroveň dle ERR: B1 s prvky B2 – odborné vyjadřování

Literatura

 • H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineering, Praha: ČVUT, 2016.

Doplňková literatura

 • S. Kasíková, H. Horká, V. Sedláková, M. Vobecká: English for Civil Engineering
 • S. Kasíková, H. Horká, V. Sedláková, R. Nivenová: English for Civil Engineering
 • S. Kasíková, H. Slavíčková: Angličtina pro stavební obory
 • D. Slabá, Z. Strnadová: Professional English Book Two
 • J. Cumming: Architecture and Building Construction
 • R. Williams: Panorama
 • S. Menné: ESP Engineering
 • G., C. Waterhouse: English for the Construction Industry
 • Z. Jeníková, E. Salzmannová: Angličtina pro aspiranty stavebních oborů – G (lesson 11)
 • Z. Jeníková, E. Salzmannová: Odborné anglické texty pro obor geodézie a kartografie
 • S. Kasíková: English Grammar Chapters
 • S. Kasíková: English Grammar Chapters II